Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4642 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้ คือ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4642
1. นางสาวปทิตตา กีรติพงศ์ไพบูลย์
2. นางสาวณัฐณิชา ธนังเจริญสุข
3. นางสาวจันทรา สุทัศนทรวง
4. นางสาวศศิณัฏฐา ผิวแดง

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ดังนี้
- สอบวิชาความถนัดและภาษาอังกฤษ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ห้องเรียน ชั้น 4 หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช (โทร. 18415)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กันยายน 2560  ถึง   28 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว