Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 5613 สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง
(2) 7 – 5613 สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ

วันที่ 21 กันยายน 2560
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องประชุมส่วนพัฒนากายภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 3


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5613
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาววรมณ ช่อไม้ทอง
002 นายภานุพงศ์ หิรัญรัตน์
003 นางสาวนันท์วินัฐ หาญไชยนะ
004 นายลุกมาน บินมะราเฮง
005 นายศรัณย์ เจ้าประเสริฐ
006 นายอนุสรณ์ สังข์เฟื่อง

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กันยายน 2560  ถึง   21 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว