Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

งานเทศกาลไทยในบังกลาเทศ สานสัมพันธ์การแพทย์การศึกษา ครั้งที่ 1

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตไทย จะจัดงานเทศกาลไทยในบังกลาเทศ สานสัมพันธ์การแพทย์การศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุม Ismaili Jamatkhana and Center กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ผู้สนใจเข้าร่วมงานจะต้องเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด ส่วน ค่าบูท ค่าสถานที่แสดงนิทรรศการ การสัมมนา และค่ารถรับ-ส่ง ในบังกลาเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว อัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด
E-mail ผู้ส่งข่าว ampika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กันยายน 2560  ถึง   13 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว