Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 430 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานหลัก
1. เตรียมการจัดเลี้ยงอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันหรืออาหารเย็น
2. เตรียมภาชนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการจัดเลี้ยงการประชุม
3. จัดซื้ออาหาร/ตรวจสอบใบเสร็จ และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ให้ครบถ้วน
4. จัดเสิร์ฟอาหารแก่ผู้เข้าประชุมและอำนวยความสะดวกผู้เข้าประชุม
5. จัดเก็บภาชนะทุกชนิดที่ใช้แล้ว ล้างทำความสะอาด
6. จัดเก็บเข้าที่ จัดเรียงให้เป็นระเบียบตามหมวดหมู่ และตรวจจำนวนนับให้ครบ
7. ดูแลทำความสะอาดตู้ที่เก็บเดือนละ 1 ครั้ง และดูแลให้แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน
ทุกวัน
8. เช็คสต๊อกวัสดุและอาหารแห้ง เพื่อจัดซื้อทดแทนและจัดเก็บไว้ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
และจัดเก็บเป็นระบบสต๊อกหมุนเวียนเข้าก่อนออกก่อน (First in First out)
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามภาระงานรองหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ภาระงานรอง (ในวันที่ไม่มี/เสร็จสิ้นภาระงานหน่วยจัดเลี้ยงประชุม)
ปฏิบัติงานด้านธุรการ ได้แก่ การคัดแยกจดหมาย รับจดหมายที่เคาน์เตอร์ รับเรื่องคำขอใช้บริการ
จัดเลี้ยง เดินหนังสือหรือส่งเอกสารเสนอผู้บริหาร เรียงเอกสารการประชุมและอื่นๆ และช่วยงานอื่นที่เป็นภารกิจของส่วนบริหารงานกลาง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาทำการ
(เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02-649-5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 กันยายน 2560  ถึง   29 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว