Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้


ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ในเรื่องห้องเรียน และอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งที่องครักษ์และ
ประสานมิตร
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตารางสอน ตารางสอบ
3. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และวิทยากรบรรยายพิเศษ
4. จัดทำหนังสือเชิญประชุม เตรียมเอกสารและบันทึกการประชุม
5. ประสานงานตรวจสอบการลงทะเบียนแต่ละรายวิชา และกรณีนิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
6. ติดตามการส่งผลการเรียนแต่ละรายวิชา การบันทึกเกรด การแก้ไขเกรด และอื่นๆ
7. จัดทำสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมและรวบรวมเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำ
ปีการศึกษา
8. จัดทำเครื่องมือในการประเมินผล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน
9. จัดทำโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำรายวิชาและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผล (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 12006 , 15452

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/วันเวลา และสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 กันยายน 2560  ถึง   16 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว