Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นิรันดร์ พงษ์พันธุ์ (อาจารย์ภาควิชาเคมี) อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ (อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์
คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส และคณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ
ใน"โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐" ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๐-๒๐๔ กข คณะวิทยาศาสตร์ มศว
หมายเหตุ : ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดสีครีมเข้าร่วมงานฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. ๑๘๔๑๗, ๑๘๔๔๗

29 ก.ย. 60

10:30-
13:30

พิเศษ: โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ห้อง ๑๐-๒๐๔ กข อาคาร ๑๐ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 ๑๘๔๐๘

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กันยายน 2560  ถึง   29 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว