Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

-คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารกีฬา ๑ มศว องครักษ์

28 ก.ย. 60

08:00-
16:00

พิเศษ: คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ อาคารกีฬา ๑ มศว องครักษ์
 ๒๒๕๑๓

หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จุฑาทิพย์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กันยายน 2560  ถึง   28 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว