Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

วันที่ 21 กันยายน 2560 พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560

ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อแสดงความเคารพ นอบน้อม ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

21 ก.ย. 60

08:00-
12:00

พิเศษ: พิธีไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2560
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 15351

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กันยายน 2560  ถึง   21 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว