Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3386 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคม) คณะศึกษาศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3386
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคม) คณะศึกษาศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (เน้นการสอนและการวิจัยวิชาสังคมศึกษา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หรือสังคมศึกษา หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
4. หากมีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (พร้อมแนบเอกสารรับรองประสบการณ์สอน)
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
6. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
6.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
6.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
6.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
6.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
6.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถสอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน เช่น ประสบการณ์วิชาชีพครู
1.2 ระดับปริญญาโท สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน และรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
2. งานการนิเทศและการฝึกสอน ทำหน้าที่นิเทศและควบคุมการฝึกสอน การจัดการเรียนการสอนทั่วไปและวิชาชีพเฉพาะให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู
3. ควบคุมปริญญานิพนธ์ของนิสิต
4. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ได้แก่
4.1 ผลิตและเผยแพร่นำเสนอผลงานทางวิชาการ/และผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด
4.2 การวิจัยเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ
4.3 งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งภาควิชาฯ หรือคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย
5. งานบริการวิชาการ ได้แก่
5.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
5.2 การบริการทางวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.3 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านหลักสูตรและการสอน
6. งานกิจการนิสิต ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
7. งานอื่นๆ ได้แก่
7.1 บริการ/ปฏิบัติงานสอนเพื่อพัฒนานักเรียนในโรงเรียนสาธิตอย่างน้อย 40 ชั่วโมง
7.2 การปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.3 การปฏิบัติ และเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติของภาควิชา คณะ/มหาวิทยาลัย และกิจกรรมต่างๆ
7.4 ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
7.5 พัฒนาตนเอง


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด.ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
7. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15517หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 กันยายน 2560  ถึง   18 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว