Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0077 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0077
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานบัญชี
1.1 จัดทำรายงานการเงิน และรายการทางบัญชี (รายเดือน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของมหาวิทยาลัย ได้แก่
- รายงานเงินรับฝาก
- รายงานฐานะงบประมาณเงินคงเหลือ-เงินรายได้, เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
- รายงานฐานะเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลัง
- รายงานใบสำคัญเงินทดรองจ่าย
- รายงานลูกหนี้คงเหลือเงินนอกงบประมาณ
- รายงานเทียบยอดเงินฝาก
- รายงานรายได้อื่นรอการรับรู้
1.2 บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายเงินเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณเงินรายได้
1.3 บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายเบิกจากคลัง
1.4 รายงานการรับ – จ่ายใบเสร็จรับเงิน (รายปี) ส่งหน่วยตรวจสอบภายใน
1.5 รายงานฐานะเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลัง (รายปี) ส่งหน่วยตรวจสอบภายใน
1.6 จัดทำใบกันเงินงบประมาณเงินรายได้, เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
1.7 จัดทำบันทึกโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
1.8 จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงิน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกเดือน
1.9 ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
2. งานตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ตาม พรฎ ระเบียบ หนังสือเวียน กระทรวงการคลัง มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ในใบเบิกเงินเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งบประมาณเงินรายได้และเงินนอกงบประมาณ
3. งานกองทุนสวัสดิการ สำนักคอมพิวเตอร์
3.1 ทำการเบิก-จ่าย เงินกองทุนสวัสดิการ
3.2 บันทึกบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ สำนักคอมพิวเตอร์
3.3 จัดทำรายงานการเงิน
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 กันยายน 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5000 ต่อ 15067

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่
ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 กันยายน 2560  ถึง   27 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว