Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4837 สังกัดงานวิเคราะห์และประสานงานแผน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4837
สังกัดงานวิเคราะห์และประสานงานแผน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
3. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
4. มีความรู้ด้านวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
5. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนสามารถถ่ายทอด นำเสนอ
8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
9. สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นต่องาน มีความรู้และความสามารถทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. วิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานและจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย (แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี)
4. ประสานงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี
5. จัดทำแผนงาน/โครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในวันและ
เวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 กันยายน 2560  ถึง   20 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว