Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องแปดเหลี่ยมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
โดยมีกำหนดการดังนี้
กำหนดการ
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2560
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
---------------------------
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง (Welcome Drink)
ณ โถงหน้าทางเข้าอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (ดนตรีบรรเลง)
ถ่ายภาพร่วมกันตามอัธยาศัย
เวลา 09.00 น. วงดนตรีไทยเริ่มบรรเลง
เวลา 09.30 น. ผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการพร้อมกัน ณ ห้องแปดเหลี่ยม
(นั่งตามแผนผังที่จัดไว้)
เวลา 09.45 น. การแสดงรำอวยพร 1 ชุด
เวลา 09.55 น. ชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 10.10 น. อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
พร้อมมอบของที่ระลึก
เวลา 10.30 น. ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก
เวลา 10.35 น. อธิการบดี ผู้บริหารและผู้เกษียณอายุราชการ ถ่ายรูปหมู่และร้องเพลงร่วมกัน
(มีเนื้อเพลงแจก “ด้วยรักและผูกพัน” / “คำสัญญา” ฯลฯ)
เวลา 10.50 น. ผู้เกษียณอายุราชการ รับมอบดอกไม้แสดงกตเวทิตาจิตจากคณาจารย์
และผู้มาร่วมงานตามอัธยาศัย
เวลา 12.00 น. ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหารและผู้มาร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวัน
และร้องเพลงร่วมกันตามอัธยาศัย ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปิดงาน

*********************************
หมายเหตุ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (ดังเอกสารแนบ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 15659

22 ก.ย. 60

08:30-
12:00

พิเศษ: งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
 15659

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 กันยายน 2560  ถึง   22 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว