Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการอบรมครูของศูนย์บริการวิชาการ (คูปองครู สพฐ.)

รายชื่อโครงการอบรมครูของศูนย์บริการวิชาการ (คูปองครู สพฐ.)

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน และการเขียน เชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการทดลองอย่างง่าย (Easy Lab)
3. โครงการฝึกอบรมครูประจำการหลักสูตร การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แนว Active Learning
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตามนโยบายการจัดกิจกรรม 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สำหรับครูผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงสาขา)
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสำนึกความรักชาติรักมาตุภูมิด้วยกิจกรรม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงพัฒนาสำหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน
9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามนโยบายการจัดกิจกรรม 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ
หมายเหตุ: ลำดับ 1-10 เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน อาจารย์เพ็ญระพี 081-817-1447

11. หลักสูตรอบรม: การจัดการเรียนรวมแบบมืออาชีพ
12. หลักสูตรอบรม : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนรวม
หมายเหตุ: ลำดับ 11-12 เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน คุณวิภาดา 11026 หรือ 086-142-5374


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กันยายน 2560  ถึง   30 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว