Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์เต็นท์รับจองภาพสำหรับบัณฑิตและเต็นท์ศูนย์อาหาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสถานที่รับจองภาพถ่าย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ และสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์อาหาร
เพื่อให้บริการแก่ บัณฑิต ผู้ปกครอง และญาติบัณฑิตในระหว่าง
วันที่ 24-25 และ 27 ธันวาคม 2560 ดังแผนที่ ที่แนบมานี้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว อมรรัตน์ (ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน)
E-mail ผู้ส่งข่าว amonratb@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 กันยายน 2560  ถึง   27 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว