Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560

นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 นิสิตเข้าไปแจ้งจบการศึกษา ทางเว็บไซต์ http://supreme.swu.ac.th ระบบเปิด วันที่ 4 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2560 เมื่อนิสิตแจ้งจบในระบบแล้ว ให้พิมพ์เอกสารแจ้งจบ พร้อมรูปถ่ายสวมครุย 2 นิ้ว จำนวนรูปของแต่ละคณะ ระบุไว้ในคำชี้แจงของเอกสารแจ้งจบ (หลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต สาขาวิชา) ตัวแทนเอกรวบรวมส่งที่งานทะเบียนฯ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา หากนิสิตมีปัญหาในการแจ้งจบฯ รีบติดต่องานทะเบียนนิสิตและสถิติ โทร 02 649 5720

งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กันยายน 2560  ถึง   16 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว