Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4535 สังกัดสาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4535
สังกัดสาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน สามารถสอนในรายวิชาต่อไปนี้
1.1 ทำการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นอันดับแรก และ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.2 คณิตศาสตร์พื้นฐานหรือสถิติพื้นฐาน สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะต่าง ๆ
1.3 วิชาเอกบังคับของหลักสูตร วท.บ. สถิติ อย่างน้อย ๒ วิชา (กรณี วุฒิการศึกษาทางด้านสถิติ) วิชาเอกบังคับของหลักสูตร กศ.บ. คณิตศาสตร์ หรือ วท.บ.คณิตศาสตร์ อย่างน้อย ๑ วิชา
1.4 วิชาเอกเลือกของหลักสูตร วท.บ. สถิติ อย่างน้อย ๒ วิชา (กรณี วุฒิการศึกษาทางด้านสถิติ)วิชาเอกเลือกของหลักสูตร กศ.ม. คณิตศาสตร์ หรือ วท.บ. คณิตศาสตร์ อย่างน้อย ๑ วิชา
1.5 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตในรายวิชา โครงงานสถิติ หรือสัมมนา โครงงานคณิตศาสตร์
1.6 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตหลักสูตร กศ.ม. คณิตศาสตร์ กศ.ด. คณิตศาสตร์
1.7 ต้องไปนิเทศการสอนแก่นิสิตในหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ กศ.ม.คณิตศาสตร์
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 งานวิจัย/ตำรา/บทความ/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/คู่มือปฏิบัติ/การสร้าง พัฒนา-ผลิต/การประดิษฐ์คิดค้น ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน ต้องไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 ชิ้นงานต่อปี
2.2 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำผลงานทางวิชาการไปเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน/ต่อปี
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 งานกิจการนิสิต/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสิต/องค์กรนิสิต/ปฐมนิเทศ/งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนะธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ/ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการ วิชาการ/กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/การจัดนิทรรศการ/ การบริการชุมชน วิทยาการ/งานประกันคุณภาพ
3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันที่สำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน/ งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมาย
5. ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1 – 4 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามเห็นชอบทางภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
35 ชั่วโมง / สัปดาห์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 สิงหาคม 2560  ถึง   11 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว