Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

6 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค1/2560

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงกำหนด ภาค 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2560
มีขั้นตอนดังนี้
1 นิสิตเขียนคำร้องทั่วไป (ดังเอกสารแนบ) เพื่อขอชำระเงินไม่ตรงตามกำหนด เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และคณบดีอนุมัติ นำคำร้องมายื่นขอ ทบ.5 ที่งานทะเบียนนิสิตฯ มีค่าปรับวันละ 30 บาท (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
2 ซื้อแคชเชียร์เช็คธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามจำนวนที่ปรากฏใน ทบ.5 และเขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิตหลังแคชเชียร์เช็ค
3 นำทบ.5 และแคชเชียร์เช็คไปยื่นชำระที่ส่วนการคลัง

นิสิตที่ยังไม่พร้อมจ่าย ขอให้นิสิตดำเนินการทำคำร้องไว้ก่อนได้เลย พร้อมจ่ายแล้วนำคำร้องที่คณบดีอนุมัติแล้วมาติดต่อที่งานทะเบียนนิสิตฯ ภายในเวลาที่กำหนด

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร 0 2258 4196
ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
รับทบ.5 วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00น. วันเสาร์ 8.30-16.30 น.
องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1
รับทบ.5 วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

ส่วนการคลัง
ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
ชำระเงิน วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00น. วันเสาร์ 8.30-16.30 น.
องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1
ชำระเงิน วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 สิงหาคม 2560  ถึง   6 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว