Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ (ดังเอกสารแนบ)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ส่งข่าว กัญญาภัค ชุมสกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว kunyapak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 สิงหาคม 2560  ถึง   22 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว