Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีช) ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2017-2018

ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิกประกาศให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ระหว่างเดือนตุลาคม 2017-พฤษภาคม 2018 จำนวน 50 ทุน ให้กับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิกและในต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน 40 ปี

ผู้สนใจสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iky.gr และจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์อิเล็กทอรนิกส์ foreigners@iky.gr ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 และส่งต้นฉบับผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว อัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด
E-mail ผู้ส่งข่าว ampika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 สิงหาคม 2560  ถึง   6 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว