Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ

ด้วยสถาบัน Russian Academy of Natural Sciences (RANS) ประเทศรัชเซีย เปิดให้บุคคลหรือองค์กรที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ "EcoWorld" ประจำปี 2017 ซึ่งรางวัลจะแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1. นโยบายด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
2. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ความตระหนักและวัฒนธรรม
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการอนุรักษ์ทรัพยากรและเทคโนโลยีของเหลือเป็นศูนย์
4. สินค้าที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์อาหาร
5. นิเวศวิทยาและสุขภาพประชากร
6. การสงวนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิประเทศ
ผู้สนใจสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ www.raen.info หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ prezidiumraen@yandex.ru (Prof. Antonov) โดยมีกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว อัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด
E-mail ผู้ส่งข่าว ampika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 สิงหาคม 2560  ถึง   30 ตุลาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว