Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญสมาชิกร้านค้าสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ขอเชิญสมาชิกร้านค้าสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง
คูปองแจกสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ท่านละ 50 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-259-8578
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 สิงหาคม 2560  ถึง   28 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว