Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหาร (ประเภทข้าวราดแกง)

ตามที่ศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับสมัคร ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารหอพักนิสิต มศว องครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นั้น บัดนี้ ระยะเวลาการประกาศรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกและผ่านคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ได้แก่
1. นางพรพิมล มูลบรรจง
2. นางวาสนา ชาตินันท์
3. นางอ้อมอารี รัศมี
4. นางสรัลลักษณ์ อมรสิทธิชัย
5. นางสาวจารุณี ผดุงกิจ
6. นางศิริพร ปัสสุวรรณ
7. นางสาวพรทิพย์ แสงทอง
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงอาหารหอพักนิสิต ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์ โดยให้ผู้สมัครปฏิบัติ ดังนี้
1.จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องครัว ในการประกอบอาหาร โดยจะให้ประกอบอาหารจำนวน 3 รายการ ได้แก่ แกงเขียวหวานไก่ ยำหมูยอ ผัดกระเพราไก่
2.อุปกรณ์สำหรับใช้ชิมอาหาร จำนวน 35 ชุด เพื่อให้คณะกรรมการทดสอบรสชาติ โดยการชิมอาหาร
ทั้งนี้ในระหว่างการจัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหาร จะมีคณะกรรมการเข้าร่วมสังเกตการณ์และซักถามข้อมูลวัตถุดิบ การใช้เครื่องปรุงรส การปรุง
หากผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่ศูนย์บริหารกิจการหอพักกำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
หากมีข้อสงสัยติดต่อ 037 395 508
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว patcharaboon
E-mail ผู้ส่งข่าว patcharaboonn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 สิงหาคม 2560  ถึง   25 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว