Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศเรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ส่วนกิจการนิสิตกำหนดวันพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ มศว องครักษ์ คือ วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีความจำเป็นเรื่องสถานที่จัดงานพิธีไหว้ครู ส่วนกิจการนิสิตจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป็นวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงของดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ทั้งที่ ประสานมิตรและองครักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 สิงหาคม 2560  ถึง   25 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว