Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ นั้น เพื่อให้การจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนกิจการเพื่อสังคมจึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าวข้างต้น และจะเปิดให้บริการปกติในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว รษา ประเสริฐศรี
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 สิงหาคม 2560  ถึง   21 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว