Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่บุคคลทั่วไป ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะ มศว จัดกิจกรรม ให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่บุคคลทั่วไป
ในช่วงเวลา 09.30 - 12.00 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/9bZNB9HegAFnidHb2
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 สิงหาคม 2560  ถึง   11 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว