Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โครงการเนื่องในวันสำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๒.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เปิดรับบริจาคโลหิต โดยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
และให้บริการกายภาพบำบัด ๑๐ ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคณะกายภาพบำบัด ณ ชั้น ๖ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
สอบถามรายละเอียดที่ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๖๕
(แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีอ่อน)

11 ส.ค. 60

08:00-
12:00

พิเศษ: พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพฯ
 ๑๒๐๖๕

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 สิงหาคม 2560  ถึง   11 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว