Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อสอบ ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 2775 , (2) 7 – 5611 และ (2) 7 – 5616 สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2775 , (2) 7 – 5611 และ (2) 7 – 5616 สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี และตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5617 สังกัดงานพัฒนาและบำรุงรักษา
ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องประชุมส่วนพัฒนากายภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 3


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2775 , (2) 7 – 5611 และ (2) 7 – 5616
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวอัญชลี สร้อยสิริสุนทร
002 นายสมสุวรรณ์ เข็มราช
003 นางสาวสุมิตรา หอมอินทร์หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 สิงหาคม 2560  ถึง   22 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว