Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2456 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2456
สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตร เทคโนโลยีระบบเกษตร เกษตรเชิงระบบ กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเกี่ยวข้องกับชุมชนในภาคเกษตรกรรม และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง หรือเคยเป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่บูรณาการความรู้ด้านการเกษตรกับชุมชน

** รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ **


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
** ตามเอกสารแนบ **


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์.อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 สิงหาคม 2560  ถึง   15 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว