Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี
เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5002 และ (2) 7-5538
สังกัดงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5540
สังกัดงานพัสดุ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ตำแหน่งที่ 3 พนักงานสถานที่ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5012
สังกัดงานทันตกรรมบริการ 4 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่งที่ 1 17,200 บาท
ตำแหน่งที่ 2 13,670 บาท
ตำแหน่งที่ 3 10,170 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5002 และ (2) 7-5538
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชีการเงิน บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5540
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ฯลฯ
ตำแหน่งที่ 3 พนักงานสถานที่ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5012
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลา
ทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ โรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11225


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 สิงหาคม 2560  ถึง   15 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว