Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ (9) 7 – 2679 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (9) 7 – 2679
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 10,170 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ด้านวิธีการจัดเลี้ยงประชุม
3. มีความเข้าใจเอกสารเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงประชุม
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการในเวลาได้
5. ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
6. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ติดต่ออาหาร/ร้านค้า สั่งซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมต่างๆ ที่
งานบริหารและธุรการรับผิดชอบ
2. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าประชุมต่างๆ ที่งานบริหารและธุรการรับผิดชอบ
3. ทำความสะอาด/ตรวจเช็คอุปกรณ์จัดเลี้ยงประชุมให้อยู่ในความเรียบร้อย
4. จัดทำข้อมูล/รายละเอียดค่าใช้จ่าย และรายงานการจัดเลี้ยงประชุม
5. ดูแลกิจกรรม 5ส ในพื้นที่รับผิดชอบของงานบริหารและธุรการ
6. รับหนังสือ เอกสารที่มาจากคณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร แจกจ่ายให้เจ้าของเรื่อง และหน่วยงานภายใน ภายนอก คณะแพทยศาสตร์
7. รับหนังสือ จากสำนักงานอำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มายังคณะแพทยศาสตร์ เพื่อแจกจ่ายให้เจ้าของเรื่อง และหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์
8. จัดส่งจดหมายและพัสดุทางไปรษณีย์ จากภายนอกให้บุคลากร/นิสิต
9. ดูแลตู้รับเอกสารของภาควิชา/หน่วยงาน
10. ดูแลตรวจสอบเอกสารของภาควิชา/หน่วยงาน ส่งไปยังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไปกับรถรับส่งเอกสาร
11. รับโทรศัพท์และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
12. ดูแลการทำความสะอาดของพนักงานทำความสะอาดในวันหยุดราชการ
13. ติดต่อสื่อสาร ประสานงานทำความเข้าใจและติดตามงานกับหน่วยงานต่างๆ
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ
(08.00 - 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือโทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-6


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 สิงหาคม 2560  ถึง   25 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว