Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3370 และ (1) 7 – 5507 สังกัดสาขานิติศาสตร์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3370 และ (1) 7 – 5507
สังกัดสาขานิติศาสตร์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
3. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิชาการอันได้แก่ งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 ชิ้น ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันคัดเลือก
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน ประกอบด้วย
1.1 งานเตรียมงานสอน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 การประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.4 การทำ มคอ.3 / มคอ. 4 / มคอ.5 / มคอ.6 ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ
2. งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.1 ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.3 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.4 กรรมการปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.5 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย / ทดสอบปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
3. งานนิเทศการสอน (ฝึกสอน/ฝึกงาน)
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
4.2 กรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 งานสอบข้อเขียนพิสดารและการสอบพิเศษต่างๆ
4.4 งานจัดตารางสอนภาควิชาฯ
5. งานวิจัย / ตำรา / บทความ
5.1 งานเขียนทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการ บทความอื่นๆ งานเขียนอื่นๆ
5.2 งานวิจัย
6. งานบริการวิชาการ
6.1 วิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ดำเนินการอภิปราย
6.2 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
6.3 กรรมการวิชาการตามสถาบันต่างๆ
6.4 การจัดประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
6.5 การจัดอบรมสัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
7. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
8. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
9. งานกิจการนิสิต
9.1 งานประจำ (ที่ปรึกษากิจกรรมชมรม)
9.2 งานเฉพาะกิจกรรม
10. งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
10.1 งานพัฒนาหลักสูตร
10.2 งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
10.3 งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาลักษณะอื่นๆ
11. งานประกันคุณภาพการศึกษา
12. งานเดินทางไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เช่น งานเดินทางไปสอน งานเดินทางไปราชการอื่นๆ
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์, หัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก
4. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7. หนังสือรับรอง เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
8. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/
เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
9. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า
10. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 - 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 สิงหาคม 2560  ถึง   31 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว