Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคณะ ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่

นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคณะ ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2560 #ผู้ปกครองมารับนิสิตกลับได้ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 กรกฎาคม 2560  ถึง   11 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว