Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5097
สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโท 25,600 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาโท และกำลังศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก อยู่ระหว่างการทำปริญญานิพนธ์ ต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่ต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายใน 3 ปี นับตั้งแต่บรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การจัดการ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เศรษฐกิจพอเพียง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หรือมีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์กับชุมชน หรือมีผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
3. เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ที่จะบรรจุใหม่
3.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
3.1.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.1.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.1.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.1.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.1.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.1.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.1.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
3.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ (ใหม่) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาใดปริญญาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
3.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ (ใหม่) ที่จบการศึกษาหลักสูตร International Program ในประเทศไทยจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.1
3.4 สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ (ใหม่) ที่ไม่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 3.1 – 3.3 ข้างต้น แต่หน่วยงานเจ้าของอัตราประสงค์ที่จะรับไว้เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากร
สายวิชาการ (ใหม่) และเมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (SWU-SET) ให้กับบุคลากรรายนั้น ตามวันและเวลาเข้าทดสอบ ที่กำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายการทดสอบที่บุคลากรรายนั้นต้องดำเนินการชำระเอง ในกรณีที่บุคลากรรายนั้น
ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (SWU-SET) จะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถและดำเนินการสอบให้ผ่าน ภายในระยะเวลา 1 ปี (ตามสัญญาจ้าง) ทั้งนี้ หากไม่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์และเวลาที่กำหนดได้มหาวิทยาลัยจะไม่ต่อสัญญาจ้างต่อไป
** รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ **


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 - 16.30 น.) ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์.อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 กรกฎาคม 2560  ถึง   31 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว