Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1992 และ (1) 7 – 4070 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1992 และ (1) 7 – 4070
สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้ารับการสมัครและสอบคัดเลือกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอนเฉลี่ยสัปดาห์ละ 9 - 12 ชั่วโมง
1.1 สอนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
1.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ
1.2.1 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานต่างๆ
1.2.2 สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้กับคณะต่างๆ
1.2.3 เป็นกรรมการ (วุฒิปริญญาเอก) หรือผู้ช่วยกรรมการ (วุฒิปริญญาโท) พิจารณา เค้าโครงและสอบปริญญานิพนธ์ หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
1.2.4 กรรมการตรวจเครื่องมือทำการวิจัย
1.3 ทำเค้าโครงการสอน จัดทำและจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอน
1.4 ออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และทำคะแนนรายงานผล
1.5 เขียนรายงานประจำสัปดาห์ของวิชาที่สอน
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ ได้แก่
2.1 งานผลิตตำรา บทความ หรือเอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.2 งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการเรียนการสอน
2.3 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ
3. งานบริการทางวิชาการ ได้แก่
3.1 งานบริการวิชาการ / กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ / กรรมการวิชาการ / การบริหารโครงการวิชาการ / กรรมการตรวจสอบผลงาน / ตัดสินผลงาน / ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / จัดนิทรรศการ / การบริการชุมชน / วิทยากร / งานประกันคุณภาพภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานกิจการนิสิต / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม / สโมสร / ปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ / งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน - ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 งานที่ได้รับมอบหมาย : งานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย-หน่วยงาน / งานประชาสัมพันธ์ / งานเฉพาะกิจ / กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานที่ภาควิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย มอบหมาย เช่น การจัดการเรียนการสอนในภาควิชาและกิจกรรมนิสิตต่างๆ
5. หากมีความสามารถในการใช้ภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้ารับการสมัครและสอบคัดเลือกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-260-3934

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 กรกฎาคม 2560  ถึง   4 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว