Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 - 3946 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3946
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ กฎหมาย การบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
4. มีทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
5. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
6. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. ดำเนินการรับบริจาคทรัพย์สิน(ที่ไม่ใช่ตัวเงิน) และจัดทำรายงานการรับบริจาคทรัพย์สินตามขั้นตอน
3. จัดทำบัญชีครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ ออกหมายเลขครุภัณฑ์พร้อมทั้งติดหมายเลขครุภัณฑ์
4. ดำเนินการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี และจัดทำรายงานนำเสนอตามขั้นตอน
5. สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และจัดทำรายงานครุภัณฑ์ประจำปี
6. ควบคุมดูแลการเก็บรักษา ครุภัณฑ์ และดูแลการยืม-คืน ครุภัณฑ์ที่นำไปใช้งานของหน่วยงานต่างๆ
7. จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ และลงบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุจากคลังพัสดุ พร้อมทั้งจัดทำรายงาน
การเบิกจ่ายพัสดุประจำเดือนเพื่อการตรวจสอบ
8. จัดเก็บ รักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารใบเบิกพัสดุและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานการตรวจสอบ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองผลงาน
10. จัดเก็บหนังสือเข้า หนังสือแจ้งหน่วยงานพัสดุ หนังสือโต้ตอบ บันทึกเรื่องและขออนุมัติเกี่ยวกับ
งานพัสดุเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงานของงานพัสดุ
11. ศึกษาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
12. ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
13. รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อร่วมจัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-2513934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่
ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 กรกฎาคม 2560  ถึง   16 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว