Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ (อาจารย์ใหญ่)

คณะแพทยศาสตร์ โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีและการบำเพ็ญกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ (อาจารย์ใหญ่) และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ มศว ประสานมิตร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 กรกฎาคม 2560  ถึง   26 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว