Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันสุดท้ายของการขอถอนรายวิชา ภาค 3/2559 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา)

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 3/2559 จะขอถอนรายวิชา(Withdraw) บางรายวิชาหรือทุกวิชา นิสิตขอคำร้องถอนรายวิชาได้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
มีขั้นตอนดังนี้
1.ขอคำร้องที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ทั้งที่ ประสานมิตรและองครักษ์
2.กรอกข้อมูลและเหตุผล เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
3.ยื่นคำร้องต่อคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ
4.เมื่อคำร้องได้รับอนุมัติแล้ว นิสิตตรวจสอบได้จาก Internet ผลการเรียนที่ได้คือ W

ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1
มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น1

โทร 02 6495000 ต่อ15614, 15662
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 กรกฎาคม 2560  ถึง   31 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว