Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค3/2559

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2559 ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(มีค่าปรับวันละ 30 บาท) นิสิตสามารถชำระฯได้ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ขอ ทบ5 ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา เพื่อทราบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับ
2.นำเงินสดไปซื้อ แคชเชียร์เช็ค ที่ธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.ยื่นทบ5และแคชเชียร์เช็ค ที่ส่วนการคลัง

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น1
มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1
ติดต่อ โทร 02 6495000 ต่อ 15614, 15662
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 กรกฎาคม 2560  ถึง   3 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว