Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การขอสติ๊กเกอร์ผ่านข้า - ออก มศว องครักษ์

นิสิตและบุคลากร ที่ใช้รถจักรยานยนต์สามารถขอสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า – ออก มศว องครักษ์ ได้ที่ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ รายละเอียดการขอดูได้ตามเอกสารแนบ

------------------------------------------------------------------------
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผ่านประตูเข้าออก มศว องครักษ์ ทุกคันต้องรับและส่งคืนบัตรผ่านเข้าออกทุกครั้ง
*ยกเว้นรถของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีสติ๊กเกอร์ผ่านเข้าออกที่มหาวิทยาลัยอนุญาติ สามารถเข้าออกได้โดยไม่ต้องรับบัตร*
**หากบัตรสูญหายโปรดแสดงหลักฐานอื่นเพื่อแสดงตัวตนของท่านเช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ สำเนาทะเบียนรถ หรือบัตรอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อทำการตรวจสอบก่อนที่จะนำรถออกจาก มศว องครักษ์**
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว วารุณี สิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว waruneesi@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 กรกฎาคม 2560  ถึง   31 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว