Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4611 สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4611
สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางด้านการบริหาร , การบัญชี ,
ธุรกิจไซเบอร์ , ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ และมีประสบการณ์สอนในสาขาที่ดังกล่าวในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมีประสบการณ์
ในการสอนภาครัฐ/เอกชน
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ด้านงานสอน
1.1 ทำการสอนรายวิชาแกนกลางของวิทยาลัยฯ เป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาดังต่อไปนี้
- รายวิชา Creative Industry Management
- รายวิชา Trends and Business
- รายวิชา Consumer Behavior
1.2 ทำการสอนรายวิชาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ในรายวิชาดังต่อไปนี้
- รายวิชา Principle of Accounting
- รายวิชา Introduction to Business Finance
- รายวิชา Accounting and Finance
- รายวิชา E-Payment
1.3 ทำการสอนในรายวิชาระดับมหาบัณฑิตศึกษา สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ
หมายเหตุ : โดยมีภาระงานสอนเป็นไปตามที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมกำหนด
2. งานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
3. งานบริหารหลักสูตร
3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.3 ให้ความร่วมมือในงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ
4. งานบริการวิชาการ
4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
4.2 งานประกันคุณภาพ
4.3 ร่วมดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
5. งานวิจัย/ตำรา/บทความ
5.1 งานเขียนทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการ บทความวิจัย และงานเขียนทางวิชาการอื่นๆ
5.2 งานวิจัย
6. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตร/คณบดี/มหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ชั้น 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2259-2343

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กรกฎาคม 2560  ถึง   11 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว