Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 2021 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2021
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน – บัญชี
2. เพศชายหรือหญิง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน – บัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี และหากเคยดำรงตำแหน่งบริหาร และ/หรือหัวหน้างานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมพื้นฐานด้าน
การเงิน – บัญชี
5. มีทักษะการบริหารงาน ภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การนำเสนอเป็นอย่างดี
7. มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา
8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ตรวจเอกสารขออนุมัติซื้อ/จ้าง การก่อหนี้ผูกพัน จากเงินงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
2. ตรวจเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด งบอุดหนุน เงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
3. จัดทำทะเบียนคุมเงินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
4. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
5. ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
6. จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย
7. คุมทะเบียนรับฝากคลัง
8. จัดพิมพ์เอกสารการเงินและฎีกาเบิกเงิน
9. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
10. จัดทำรายงานทางการเงิน
11. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
12. ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
13. ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
14. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
15. รับและจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ
16. จัดทำใบนำส่งเงินฝากมหาวิทยาลัยและใบเบิกเงินงบประมาณรายได้
17. จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ
18. บันทึกบัญชีโครงการบริการวิชาการ
19. จัดทำงบรับ-จ่าย ประจำเดือน
20. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กรกฎาคม 2560  ถึง   24 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว