Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point

สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
โทร (02) 649-5187

งานบุคคลและประชาสัมพันธ์
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กรกฎาคม 2560  ถึง   20 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว