Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5149 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5149
สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
2. เพศชายหรือหญิง
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถในการให้บริการสืบค้นข้อมูลทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และออนไลน์
5. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์และการจัดการที่ดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด 1.1 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น 1.2 การพัฒนาโมบายแอพ 1.3 การพัฒนาระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด โดยใช้โปรแกรมโอเพ่นซอร์ส
1.4 การจัดทำต้นแบบเว็บเพจนำเสนอข้อมูลห้องสมุด
1.5 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1.6 ฝึกอบรมให้คำปรึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.7 การศึกษาและติดตามเครื่องมือในการพัฒนาระบบใหม่ๆ
1.8 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 อุปกรณ์เครื่องเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
2.2 อุปกรณ์เครื่องข่ายภายในห้องสมุด
2.3 อุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูล
2.4 ดูแลระบบเครื่องลูกข่าย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (09.00 – 16.00 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง โทร 02-649-5000
ต่อ 11973

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กรกฎาคม 2560  ถึง   17 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว