Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ (2) 7 - 1560 สังกัดสำนักหอสมุดกลางตำแหน่งบรรณารักษ์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1560
สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์ หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือ
ทางสารสนเทศศาสตร์ หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางสารสนเทศศึกษา
2. เพศชายหรือเพศหญิง
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถในการให้บริการสืบค้นข้อมูลทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และออนไลน์
5. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์และการจัดการที่ดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสร้างฐานข้อมูลและวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด
1.1 สืบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ และถ่ายโอนเข้าฐานข้อมูลสำนักหอสมุดกลาง (Copy Cataloger)
1.2 ลงรายการทางบรรณานุกรมในรูป MARC record (Original Catalog)
1.3 วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อกำหนดเลขหมู่และหัวเรื่องทรัพยากรห้องสมุดทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.4 สืบค้นและสร้างฐานข้อมูลดรรชนีบทความภาษาไทย
2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 ประสานงานกับคณาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ในการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
2.2 ดูแลและพัฒนาคลังทรัพยากรพิเศษต่างๆ
3. งานบริการ
3.1 ส่งเสริมการให้บริการเชิงรุก
3.2 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
3.3 บริการแนะนำ/ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด/ฐานข้อมูลต่าง ๆ
3.4 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การให้บริการ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (09.00 – 16.00 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง โทร 02-649-5000
ต่อ 11973


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กรกฎาคม 2560  ถึง   17 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว