Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2849 สังกัดสำนักหอสมุดกลางตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2849
สังกัดสำนักหอสมุดกลาง

อัตราเงินเดือน 11,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้
ไม่ต่ำกว่านี้
2. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์และการจัดการที่ดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานขึ้นชั้นหนังสือ/ปริญญานิพนธ์
1.1 เก็บหนังสือ/ปริญญานิพนธ์ที่ผู้ใช้อ่านแล้วตามโต๊ะและที่ชั้นพักหนังสือ แยกตามตามหมวดหมู่เตรียมนำขึ้นชั้น
1.2 เก็บสถิติหนังสือ/ปริญญานิพนธ์การใช้ภายในห้องสมุด
1.3 นำหนังสือ/ปริญญานิพนธ์ขึ้นชั้น โดยเรียงลำดับจากเลขน้อยไปหาเลขมาก จากซ้ายไปขวา
1.4 ตรวจชั้นหนังสือที่เรียงแล้ว หากพบว่ามีหนังสือหมวดอื่นมาปะปนจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง โดยการดึงตัวเล่มออกแล้วนำไปเก็บเข้าชั้นให้ตรงตามหมวดหมู่
1.5 ติดแถบสีที่บริเวณสันปกปริญญานิพนธ์ พร้อมกำหนดเลขลำดับที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องในการนำขึ้นชั้น
1.6 ซ่อมหนังสือ/ปริญญานิพนธ์ที่ชำรุดไม่มาก และรวบรวมหนังสือ ปริญญานิพนธ์ที่อยู่ในสภาพ
ไม่สามารถใช้บริการได้เช่น ชำรุด ถูกตัด ถูกฉีก ส่งไปยังงานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดำเนินการซ่อม แก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ
1.7 ช่วยจัดหนังสือที่นำขึ้นชั้นไม่ทันของแต่ละชั้น
2. งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรห้องสมุด
2.1 ให้บริการยืม – คืน วัสดุโสตทัศนวัสดุที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 และให้บริการที่ศูนย์
SALI Center
2.2 ให้บริการยืม – คืน ปริญญานิพนธ์ฉบับอ้างอิง หนังสือสำรอง หนังสือที่ได้รับรางวัลให้บริการ
ห้องบัณฑิตศึกษา หนังสือห้องขจร ห้องหนังสือใช้น้อยและหนังสือเอกสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 4
2.3 ให้บริการยืม – คืน หนังสือทั่วไปที่เคาน์เตอร์ชั้น 2
2.4 ออกใบรับรองไม่มีหนี้สินหรือค้างส่งสิ่งพิมพ์ของสำนักหอสมุดกลางให้แก่นิสิตที่จบการศึกษา
2.5 ตรวจสอบและรวบรวมหนังสือที่ไม่มีแถบแม่เหล็กแก่ผู้รับผิดชอบนำส่งงานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อติดแถบแม่เหล็กให้เรียบร้อย
2.6 เก็บหนังสือที่ตู้รับคืน
2.7 ปฏิบัติงาน ทางเข้า – ทางออก แทนเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน
3. งานตรวจสอบการเข้าใช้และงานตรวจสอบการนำวัสดุออกจากห้องสมุด
3.1 งานตรวจสอบการเข้าใช้ห้องสมุด ตรวจบัตรสมาชิกถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะต้องเสียค่าเข้าใช้บริการ 20 บาท / 1 วัน หรือทำบัตรสมาชิกรายปีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท กรณีติดต่อราชการต้องแลกบัตรก่อนเข้าห้องสมุด นอกจากนี้ห้ามมิให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด และการแต่งกายของผู้ใช้ในการเข้าใช้บริการต้องสุภาพ
3.2 ตรวจสอบทางออก หากพบว่าผู้ใช้บริการนำวัสดุของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยมิได้ยืมอย่าง ถูกต้องก็จะสอบถามรายละเอียดและให้บันทึกแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโทษต่อไป ถ้าพบว่าผู้ใช้บริการนำวัสดุเกินกำหนดส่งจะไม่อนุญาตให้นำออกจากห้องสมุด แนะนำให้ไปคืนหรือทำการยืมต่อให้เรียบร้อย
4. งานอื่นๆ
4.1 การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการตามความเหมาะสมของผู้ใช้
4.2 การดูแลขยาย และปรับปรุงชั้นหนังสือ
4.3 การให้คำแนะนำ/สอนงานแก่เพื่อนร่วมงาน
4.4 การให้คำแนะนำสอนงานนิสิตฝึกงาน
4.5 การทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ
(09.00 – 16.00 น.) ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง โทร 02-649-5000 ต่อ 11973

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กรกฎาคม 2560  ถึง   31 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว