Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (2) 7 - 5312 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (โครงการหลักสูตรนานาชาติ)ตำแหน่งพยาบาล เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 5312
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
(โครงการหลักสูตรนานาชาติ)

อัตราเงินเดือน 25,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. อยู่ประจำการที่ห้องพยาบาล ช่วยเหลือกรณีมีอุบัติเหตุหรือนักเรียนไม่สบาย โดยต้องสามารถดูแลรักษาอาการเบื้องต้นได้
2. วิเคราะห์อาการเบื้องต้น หากไม่สามารถดูแลได้ต้องรีบดำเนินการนำส่งโรงพยาบาลทันที
3. ประสานงานกับผู้ปกครอง กรณีนักเรียนไม่สบายหรือได้รับอุบัติเหตุ
4. จัดเก็บ บันทึก ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน และตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำ
5. ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง เพื่อดูการพัฒนาการของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
6. สามารถให้คำแนะนำต่ออาจารย์หรือผู้ปกครองได้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน
อาการเจ็บป่วย อาการของโรค วิธีการรักษา และวิธีการป้องกัน
7. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องพยาบาลและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
8. จัดทำแผนและผลการดำเนินการเพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15697 , 15681 หรือ 02-662-3180-7
ต่อ 211

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กรกฎาคม 2560  ถึง   21 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว