Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 5613 สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5613
สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชายหรือหญิง
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
4. มีความอดทน อดกลั้นและรู้จักกาลเทศะ
5. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office , Adobe Photoshop ได้
7. หากมีประสบการณ์ด้านระบบเสียงและงานโสตทัศนูปกรณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานหลัก
1. ควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ในการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาและฝึกอบรม
2. ติดตั้ง ประมาณราคา จัดซื้อหรือซ่อมแซมระบบโสตทัศนูปกรณ์
3. ดูแลตรวจสอบ วางแผนซ่อมบำรุงและปรับปรุง ระบบไมค์ชุดประชุมภายในห้องประชุม
4. จัดทำและรายงานสถิติการใช้งานห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชา
5. ตรวจเช็คระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นภายในห้องประชุม
6. จัดทำฐานข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องประชุมและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
7. รายงาน สถิติการใช้งานห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ ข้อมูลครุภัณฑ์ ภายในห้องประชุม
8. ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้ห้องประชุม ประสานงานและจัดสถานที่สำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา และงานพิธีการต่างๆ
9. จัดทำงานนำเสนอ สื่อประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
10. พิมพ์เอกสาร ร่างจดหมาย รับ-ส่งหนังสือ และสำเนาเอกสารในงานที่เกี่ยวข้อง
11. ประสานงานและกำกับดูแลบริษัทฯภายนอกในการดูแลห้องประชุมส่วนกลาง
12. จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง
13. งานและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02649 5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กรกฎาคม 2560  ถึง   18 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว