Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อสอบ (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด
ส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
เวลา 10.00 – 12.00 น.
- สอบข้อเขียน
- ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดีรายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวชนก พูลสวัสดิ์
002 นางสาวสุดารัตน์ กล่อมใจ
003 นางสาวบุญนิสา นารัตน์


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กรกฎาคม 2560  ถึง   18 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว