Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

ด้วยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กำหนดจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าและความสำเร็จในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตร Oral Presentation
2. หลักสูตร Academic Writing

ในการนี้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมครบ 80% ของแต่ละหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ KPI ของหน่วยงานด้วย
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว บุปผชาติ ตรีทศ
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 กรกฎาคม 2560  ถึง   12 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว