Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ฝึกอบรมการออกแบบ Infographic ด้วย PowerPoint เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการฝึกอบรมการออกแบบ Infographic ด้วย PowerPoint เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 504 ชั้น 5 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12 ก.ค. 60

ทั้งวัน

อบรม: โครงการฝึกอบรมการออกแบบ Infographic ด้วย PowerPoint เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ห้องคอมพิวเตอร์ 504 ชั้น 5 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0889701622

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาสังคมวิทยา
ผู้ส่งข่าว อริศรา นิ่มประเสริฐ
E-mail ผู้ส่งข่าว jane12122012@outlook.co.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กรกฎาคม 2560  ถึง   11 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว